Kørekort til bil

Undervisningen til almindelig bil skal mindst indeholde følgende antal obligatoriske lektioner

à mindst 45 minutters varighed:

 • 29 lektioner i teorilokale.
 • 4 lektioner på lukket øvelsesplads.
 • 16 lektioner i manøvrer på vej.
 • 4 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg.

Denne undervisning starter med vores gratis introduktions aften hvor der orienteres nærmere om:

Uddannelsesforløbet, herunder sammenhængen mellem den teoretiske og praktiske uddannelse,

 • Pauser i køreuddannelsen
 • Gennemgang af lektionsplanen.
 • Betingelser for at få kørekort.
 • Køreprøvens gennemførelse.

Samt de forhold, der er nødvendige til beskrivelse af kravene til køreuddannelsen og vilkårene for indstilling til køreprøve, herunder helbredsmæssige og aldersmæssige krav.

Kørekort til taxa

Du skal have kørekort til kategori B (personbil) samt kørselsrutine

Du skal være min. 21 år

Får at blive taxachauffør skal du bestå følgende prøver:

 • Teoriprøve
 • Køreprøve
 • Kvalifikationskursus
 • Førerkortprøve

01. Teoriprøve

Prøven har normalt en varighed på ca. en halv time. Prøven er skriftlig og gennemføres ved forevisning af 25 billeder af en tilfældigt udvalgt serie blandt Rigspolitiets godkendte lysbilledsæt med indtalte spørgsmål og tilhørende afkrydsningsskema. Prøven er magen til almindelig bil dog må man kun have 3 fejl til denne.

02. Køreprøve

Varighed ca. 1 time og 15 minutter

Du skal kunne fortælle om nogle af de regler der gælder på området for at kontrollere udvalgte dele af det konkrete køretøjs udstyr forklare med egne ord om de lovkrav, der knytter sig til den enkelte kontrol udpege de dele på det konkrete køretøj, hvor fejl kan opstå og forklare om årsagerne til de fejl, der bliver udpeget. Du skal ligeledes kunne finde vej til 2 forskellige adresser, ved hjælp af Krakkort, og kunne køre den korteste vej. Ved prøven skal du endvidere overhøres i dele af de gældende bestemmelser om taxikørsel.

03. Kvalifikationskursus

Varighed 45 timer (6 arbejdsdage).

På kurset bliver du undervist i nogle af de mange vigtige emner der har med dit arbejde at gøre:

 • Arbejdsret,
 • færdselslovgivning,
 • arbejdsmiljø m.v.,
 • kundeservice og kundevenlig kørsel,
 • befordring af handicappede og patientbetjening,
 • konfliktafværgelse,
 • taxilovgivning,
 • førstehjælp og
 • defensiv kørsel.

Kurset slutter med en prøve i de emner der blevet undervist i. Prøven foregår online via Trafikstyrelsen, og du vil få besked på resultatet med det samme.

Du kan læse mere om kvalifikationskurset på Trafikstyrelsens hjemmeside: www.trafikstyrelsen.dk

04. Førerkortprøve

Varighed: ca. 10 minutter.

Det er Taxinævnet i Region Hovedstaden der afholder førerkortprøverne i bevillingsområde 1. Taxinævnet stiller bl.a. krav om en rimeligt kendskab til lokalområdets geografi.

Du kan læse mere om førerkortprøverne på Taxinævnets hjemmeside: www.taxinaevn.dk

Generhverv

Betinget frakendelse af førerretten

Du kan risikere at få en betinget frakendelse af førerretten, hvis du overtræder færdselsloven. Det fremgår af færdselslovens § 125, hvornår betinget frakendelse af førerretten kan komme på tale.

Du får lov til at beholde din førerret på vilkår af, at du i en prøvetid på 3 år ikke overtræder færdselsloven, så førerretten skal frakendes.

Politiet vil indkalde dig til en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). Fristen for at aflægge den kontrollerende køreprøve er normalt 6 måneder fra politiets indkaldelse.

Hvis du ikke aflægger en kontrollerende køreprøve inden den frist, som politiet har givet dig, vil din førerret blive inddraget. Det samme gør sig gældende, hvis du ikke består den kontrollerende køreprøve.

Hvis den betingede frakendelse af førerretten skyldes spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus), før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Ubetinget frakendelse af førerretten

Du kan risikere at få en ubetinget frakendelse af førerretten, hvis du overtræder færdselsloven. Det fremgår af færdselslovens § 126, hvornår ubetinget frakendelse af førerretten kan komme på tale.

En ubetinget frakendelse af førerretten betyder, at din førerret er inddraget. Du skal derfor aflevere dit kørekort til politiet.

Frakendelsestiden bliver fastsat til et tidsrum mellem 6 måneder og 10 år. Skyldes frakendelsen spirituskørsel og/eller overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1 og 2, fastsættes frakendelsestiden altid til minimum 3 år. Under særligt skærpende omstændigheder kan du også få frakendt førerretten for bestandigt.

Efter udløbet af frakendelsestiden skal du generhverve førerretten, hvis du fortsat ønsker at føre motordrevet køretøj. Du skal i den forbindelse bestå en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve).

Du kan tidligst aflægge den kontrollerede køreprøve 1 måned før frakendelsestidens udløb.

Hvis overtrædelsen er begået inden for de første 3 år, efter du første gang erhvervede førerret, skal du i visse tilfælde også gennemføre en særlig køreundervisning. Det fremgår af færdselslovens § 60 a, stk. 3, hvornår det er tilfældet.

Hvis du har fået en ubetinget frakendelse på grund af spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus), før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve. Du kan tidligst påbegynde A/T-kurset 3 måneder før frakendelsestidens udløb. Hvis overtrædelsen er begået inden for de første 3 år, efter du første gang erhvervede førerret, træder A/T-kursus i stedet for den særlige køreundervisning.

Kørselsforbud

Du kan risikere få et kørselsforbud, hvis du overtræder færdselsloven inden for de første 3 år, efter du første gang erhvervede førerret. Det fremgår af færdselslovens § 127, hvornår kørselsforbud kan komme på tale.

Et kørselsforbud betyder, at din førerret er inddraget. Du skal derfor aflevere dit kørekort til politiet.

Inden du kan få førerretten gengivet, skal du gennemføre særlig køreundervisning og bestå en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). Hvis du har fået et kørselsforbud på grund af spirituskørsel, skal du i stedet for den særlige køreundervisning gennemføre et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus).

Den særlige køreundervisning kan ikke påbegyndes, før der foreligger en endelig afgørelse om kørselsforbud

Hvad er en kontrollerende køreprøve

En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Der er ikke krav om, at du skal gennemføre køreundervisning, inden du går op til en kontrollerende køreprøve. Det kan dog være en god idé at tage et par køretimer inden prøven.

Du skal selv stille et køretøj til rådighed til den praktiske prøve. Du kan i kørekortbekendtgørelsens bilag 5 læse om de betingelser, som køretøjet skal opfylde.

Du skal indlevere din ansøgning om aflæggelse af kontrollerende køreprøve til kommunen.

Hvad er særlig køreundervisning

Hvis du har fået et kørselsforbud, skal du gennemføre særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, før du kan aflægge en kontrollerende køreprøve.

Særlig køreundervisning skal være gennemført i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til den pågældende kategori og omhandler:

 • Trafikantadfærd
 • Grundregler for kørsel
 • Manøvrer på vej
 • Særlige risikoforhold

Særlig køreundervisning skal omfatte mindst 8 lektioner á mindst 45 minutters varighed i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 8 lektioner á mindst 45 minutters varighed i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel). Undervisningsforløbet skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage.

Du skal være opmærksom på, at hvis du i køreuddannelsesperioden er fraværende i mere end 3 måneder, skal du starte forfra på undervisningen.

Hvad er et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus)

Hvis du på grund af spirituskørsel har fået en betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten eller et kørselsforbud, skal du gennemføre et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus). Kurset er obligatorisk og skal være gennemført, før den kontrollerende køreprøve kan aflægges.

Et A/T-kursus består af fire lektioner af to og en halv times varighed fordelt over mindst fire uger. Der er mødepligt til alle lektioner. Reglerne for deltagelse i kurset fremgår af undervisningsplanen for kursus i alkohol og trafik. Hvis du ikke følger reglerne for deltagelse i kurset, kan du blive bortvist.

Når du har gennemført kurset, får du udleveret et kursusbevis. For A/T-kurser, der er påbegyndt efter den 1. januar 2011, må kursusbeviset højst være et år gammelt ved indleveringen af ansøgning om kontrollerende køreprøve.

Hvis du har fået et kørselsforbud eller en betinget frakendelse af førerretten, kan du begynde på det første ledige A/T-kursus. Hvis du har fået en ubetinget frakendelse af førerretten, kan du tidligst påbegynde A/T-kurset tre måneder før frakendelsestidens udløb.

Læs mere om A/T-kurset i pjecen (pdf), og find svar på, hvor du kan tilmelde dig et A/T-kursus på www.alkohologtrafik.dk

Kom igang her

Spørgsmål & svar om at tage kørekort

Vores beståelsesprocent ligger blandt de højeste